Ipsos Loyalty

 
Istraživanja lojalnosti i zadovoljstva korisnika, kao i testiranja usluga su nužnost u našem svetu.

Naša istraživačka praksa vođena je sledećim strateškim ciljevima kako bi se pomoglo klijentu da:
 
• pruži uslugu prema definisanim standardima
• zadrži i unapredi odnos sa perspektivnim klijentima
• dopre do korisnika sa najvećim potencijalima
• poveća zadovoljstvo svojih korisnika 
• motiviše svoje zaposlene 
• maksimizuje ROI  
 
U skladu sa ovim osnovnim principima, našim klijentima, na raspolaganju je široka paleta istraživačkih alata
 
Istraživanje zadovoljstva korisnika treba da omogući kreiranje efikasnog akcionog plana baziranog na hijerarhijskim prioritetima.
 
Naša istraživanja zadovoljstva vode se sledećim pitanjima: Šta vodi zadovoljstvu? Šta vodi nezadovoljstvu? A šta je ono što korisnika čini jako zadovoljnim? Gde će napor dati najveći efekat? Kako će akcije koje se poduzimaju unaprediti naš biznis?
 
Sve češće našim klijentima savetujemo da pomno slušaju svoje korisnike. Trenuci istine (Moments of truth)  - ispitivanje trenutaka oduševljenja i totalnog razočarenja - je postalo sastavni deo svakog našeg istraživanja zadovoljstva i lojalnosti i naši klijenti nalaze da im je ovo vrlo značajan i vredan izvor informacija. 
 
Zadovoljstvo korisnika nam govori o prošlosti a lojalnost omogućava predviđanje budućih ishoda.
Da bismo predviđali lojalnost potrebno je uključiti i podatke o ponašanju ispitanika – sada i ovde, a ne samo mere o njegovom stavu, preferencijama i planovima. Mera lojalnost treba da na najbolji mogući način sumira sve što klijent/korisnik radi ili je radio, oseća ili je osećao, na takav način da daje najbolje predikcije njegovog ponašanja u budućnosti